Đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020

Huyền Trang - HPE
Thứ sáu, ngày 28/02/2020 - 09:55 sáng

Kính gửi: Các Hiệp hội doanh nghiệp; Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố,

Thực hiện Công văn số 720/UBND-CT ngày 07/02/2020 của UBND thành phố v/v mời doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. (chi tiết đính kèm).


Tài liệu đính kèm: Tải về