Doanh nghiệp
  • Cảng Đình Vũ
    Cảng Đình Vũ (19/03/2015)
    Cảng Đình Vũ được thành lập theo mô hình công ty cổ phần, đơn vị sáng lập là Cảng Hải Phòng - Trực thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam và chịu sự quản lý của Cục Hàng Hải Việt Nam. Sự ...