Doanh nghiệp
  • Cảng Hải Phòng
    Cảng Hải Phòng (20/03/2015)
    Cảng Hải Phòng được hình thành từ năm 1876. Trải qua 121 năm tồn tại và phát triển, Cảng Hải Phòng luôn luôn đóng vai trò là "Cửa khẩu" giao lưu quan trọng nhất của phía Bắc đất nước. Hàng ...
  • Cảng Hải Phòng đề ra nhiệm vụ mới trong năm 2015
    Phát huy truyền thống “Đoàn kết - Kiên cường - Sáng tạo”, cán bộ công nhân Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong năm 2015.