Số văn bản Ngày ban hành Hình thức văn bản Nơi ban hành Nội dung Tải về
08/03/2018
15/NQ-HĐND 20/07/2017 Nghị Quyết HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030”.

57/TB-SCT 15/01/2016 Thông báo Sở Công Thương

V/v đăng ký/thông báo website thương mại điện tử trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT (http://online.gov.vn) của Bộ Công Thương.

1305/QĐ-UBND 16/06/2015 Quyết định ủy ban nhân dân

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 

2217/QĐ-UBND 21/12/2010 QUYẾT ĐỊNH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Quyết định số 2217/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển ngành dịch vụ  thành phố Hải Phòng đến năm 2020

01/01/1970