STT Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung Tải về
1 28/06/2001 28/06/2001
Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc ma-rốc ngày 28 tháng 6 năm 2001 về tăng cường quan hệ thương mại-kinh tế, xúc tiến thương mại và hàng hoá dịch vụ
2 03/05/2001 03/05/2001
Hiệp Ðịnh thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà hồi giáo Pakistan
3 21/09/2000 21/09/2000
Hiệp Ðịnh giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Mônđôva về hợp tác kinh tế thương mại
4 13/07/2000 13/07/2000
Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại
5 25/04/2000 25/04/2000
Hiệp Ðịnh thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Nam Phi
6 19/01/2000 19/01/2000
Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Tat-gi-ki-xtan
7 19/01/1999 19/01/1999
Hiệp Ðịnh giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hoà Tadgikistan về hợp tác kinh tế - thương mại
8 19/10/1998 19/10/1998
Hiệp định VN - Trung Hoa về mua bán hàng hoá ở vùng biên giới
9 03/07/1998 03/07/1998
Hiệp định hợp tác kinh tế và thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pêru
10 24/03/1998 24/03/1998
Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
11 09/03/1998 09/03/1998
Hiệp định thương mại giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CHDCND Lào
12 15/11/1997 15/11/1997
Hiệp định Hợp tác Kinh tế, Thương mại, Văn hóa và Khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Mô-ri-xơ
13 27/08/1997 27/08/1997
Hiệp định hợp tác thương mại, kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ
14 22/04/1997 22/04/1997
Hiệp Ðịnh giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Nauy về thương mại và hợp tác kinh tế
15 23/03/1997 23/03/1997
Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hasimit Gioocđani