Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 và những hoạt động đã triển khai của Trung tâm

Ngày 13/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 280/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030. Chương trình triển khai đồng bộ các hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chương trình được ban hành thể hiện sự cam kết của các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành từ trung ương đến địa phương, các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng về tiết kiệm năng lượng nói riêng, về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường nói chung.

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 được thực hiện thành 2 giai đoạn từ 2019 – 2025 và 2026 – 2030 với các nhiệm vụ chủ yếu: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNL TK&HQ); Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về SDNL TK&HQ đối với các hoạt động như sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất,…; Xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam, các cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin về năng lượng và SDNL TK&HQ; Tăng cường năng lực về SDNL TK&HQ; Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về SDNL TK&HQ.

Triển khai các hoạt động của Chương trình, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng đã đăng ký nhiệm vụ với Bộ Công thương và đấu thầu thành công 2 gói thầu: “Hỗ trợ một số cơ sở sản xuất kinh doanh cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố Hải Phòng” năm 2021 và “ Triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện giả pháp TKNL trên địa bàn thành phố Hải Phòng” năm 2022.

Kết quả thực hiện: Năm 2021

– Kiểm toán năng lượng chi tiết đối với Công ty TNHH Anh Minh; Công ty TNHH cơ khí đúc hợp kim Thịnh Hưng; Công ty CP dịch vụ thương mại đầu tư Thái Anh; Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Phương

– Lập báo cáo đầu tư đối với Công ty TNHH cơ khí đúc hợp kim Thịnh Hưng

– Lập báo cáo tổng kết dự án

– Tổ chức hội nghị tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

– Tổ chức hội nghị nghiệm thu chính thức nhiệm vụ

Hình ảnh sản xuất – Công ty TNHH cơ khí đúc hợp kim Thịnh Hưng.

Năm 2022:

– Kiểm toán năng lượng chi tiết đối với Công ty Cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát hải; Công ty TNHH nước mắm Lương Hải; Công ty TNHH Quang Hải.

– Lập báo cáo đầu tư đối với Công ty Cổ phần chế biến dịch vụ thủy sản Cát hải.

– Tổ chức 2 hội thảo về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hình ảnh sản xuất – Công ty CP chế biến dịch vụ thủy sản Cát Hải.

Năm 2023 Trung tâm tiếp tục đăng ký nhiệm vụ của Chương trình với Bộ Công thương và có thể triển khai trong các tháng tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *