Hải quan Việt Nam: Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập

Nhằm mục đích đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan, đóng góp cho tiến trình cải cách, hiện đại hóa các quy trình, thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Từ những kết quả nổi bật trong hợp tác và hội nhập quốc tế mà ngành hải quan đạt được trong giai đoạn 2016-2020, Hải quan Việt Nam tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp, chuyên nghiệp trên trường quốc tế, có vị thế và vai trò được khẳng định trên các diễn đàn hội nhập đa phương.

Kế hoạch hợp tác và hội nhập quốc tế của Hải quan Việt Nam giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại hợp pháp và công tác thực thi pháp luật hải quan, phục vụ cho việc hoàn thiện các hoạt động quản lý của hải quan Việt Nam phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; góp phần bảo vệ lợi ích, chủ quyền, an ninh kinh tế, an toàn xã hội của đất nước trong giai đoạn này.

Theo đó, Hải quan Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong hợp tác và hội nhập quốc tế giai đoạn 2016-2020, tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các cấp và cán bộ công chức (CBCC) trong toàn ngành đối với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động, đảm bảo nguồn lực cán bộ có chất lượng, được đào tạo bài bản tham gia các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế; tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển của hải quan thế giới để định hướng phù hợp cho sự phát triển của Hải quan Việt Nam.

Giai đoạn 2021-2025, Tổng cục Hải quan cũng đặt mục tiêu hỗ trợ mạnh mẽ cho tiến trình cải cách và hiện đại hóa của ngành; nghiên cứu và ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại nhằm tạo thuận lợi cho thương mại, đảm bảo an ninh, an toàn, kiểm soát hải quan. Đồng thời, thiết lập và hoàn thiện các cơ sở pháp lý cần thiết, đầy đủ và đồng bộ cho các hoạt động hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan với các nước, phù hợp với các quy định của pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hải quan; góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

Củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác đa phương và song phương, nâng cao mức độ và chất lượng hợp tác, hội nhập, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo trong hợp tác hải quan tại khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và đến năm 2025 theo kịp các nước ASEAN-4 về mức độ hội nhập khu vực. Thúc đẩy hoạt động trao đổi thông tin nghiệp vụ với các đối tác nước ngoài theo các quy định để hỗ trợ công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và quản lý hải quan một cách hiệu quả và kịp thời. Đảm bảo việc thực thi đầy đủ, thực chất, hiệu quả các cam kết quốc tế liên quan đến lĩnh vực hải quan mà Việt Nam tham gia. Tăng cường phối hợp, kết nối giữa các hoạt động hợp tác quốc tế của ngành hải quan với hoạt động hợp tác quốc tế chung của ngành tài chính phục vụ các mục tiêu phát triển ngành hải quan nói riêng và ngành tài chính nói chung.

Theo Tổng cục Hải quan, hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế của toàn ngành phải được triển khai một cách chủ động, linh hoạt trên cơ sở các cam kết quốc tế trong khuôn khổ các điều ước và thỏa thuận quốc tế có hiệu lực; hợp tác cùng có lợi; kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *