26 doanh nghiệp được phê duyệt Đề án cơ cấu lại

Các doanh nghiệp được phê duyệt Đề án cơ cấu lại theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam thuộc UBQLVNN và 24 doanh nghiệp thuộc các địa phương Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Ninh Thuận, Thái Bình, Trà Vinh.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg.

Theo báo cáo của Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính, tính đến ngày 25/4/2023, đã có 26 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 01 Tập đoàn (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam), 01 Tổng công ty (Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam) thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và 24 doanh nghiệp thuộc các địa phương (Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Ninh Thuận, Thái Bình, Trà Vinh).

Thông tin về tình hình cổ phần hóa DNNN, Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, năm 2022, ghi nhận bổ sung 01 doanh nghiệp cổ phần hóa là Công ty TNHH MTV Phà An Giang (đã chính thức chuyển thành công ty cổ phần năm 2021) với tổng giá trị doanh nghiệp là 309 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 278 tỷ đồng.

Trong 04 tháng đầu năm 2023, các đơn vị tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Về tình hình thoái vốn, năm 2022, ghi nhận thoái vốn nhà nước tại 01 doanh nghiệp với giá trị 195 tỷ đồng thu về 390 tỷ đồng; các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN thoái vốn tại 31 doanh nghiệp với giá trị là 688,7 tỷ đồng thu về 3.900,6 tỷ đồng.

Trong tháng 04, ghi nhận 01 doanh nghiệp thuộc SCIC thực hiện thoái vốn với giá trị 2,6 tỷ đồng thu về 11,2 tỷ đồng. Lũy kế 04 tháng đầu năm 2023, ghi nhận các Tập đoàn, Tổng công ty, DNNN thoái vốn tại 04 doanh nghiệp với giá trị là 43,9 tỷ đồng thu về 179,2 tỷ đồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *